Treball de camp

Política de privacitat

El Titular es compromet a complir amb la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i a respectar la privacitat dels Usuaris. L’objectiu és oferir el millor servei a l’Usuari i per a això cal comptar amb les seves dades.

 1. Responsable del Tractament:
  GAPS POLÍTICA I SOCIETAT, S.L.
  NIF: B62956784
  Domicili: Passatge Bocabella 5, 08013 Barcelona
  Telèfon: 93 208 25 90
  Correu electrònic: dpo@improve-us.com
 2. Finalitats:
  – RRHH: Gestionar els Curriculums Vitae rebuts mitjançant el formulari destinat per aquesta finalitat.
  – Dades de navegació: Dades recollides per les cookies pròpies o de tercers que puguin ser generades per aquest lloc web i de les quals s’informa de manera específica a la nostra Política de Cookies
 3. Legitimació i conservació:
  Base jurídica del tractament: Consentiment atorgat per l’Usuari facilitant les seves dades de forma voluntària i acceptant la Política de Privadesa.
  En cas de no facilitar les dades necessàries per a aquestes finalitats no serà possible prestar els serveis. Les dades es conservaran mentre es mantingui li relació i no se sol·liciti la seva supressió i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.
 4. Cessions:
  No es tenen previstes cessions de les dades demanades a través d’aquest lloc web, tret que expressament s’indiqui, si escau, en el text informatiu corresponent.
 5. Drets dels interessats:
  Els Usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició enviant sol·licitud signada per correu postal amb assumpte “Protecció de Dades” a l’adreça: Passatge Bocabella 5, 08013 Barcelona, ​​indicant clarament les dades de contacte i remetent còpia del seu document d’identitat, o enviant sol·licitud per email amb assumpte “Exercici de Drets” a dpo@improve-us.com, des del mateix compte de correu electrònic que va facilitar. Els Usuaris tenen dret a retirar el consentiment prestat i a reclamar davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es).
  S’informa que el Delegat de Protecció de Dades és: Grup Datcon Sud SLU, amb correu electrònic: ejercicioderechos@grupodatcon.com.
 6. Camps de text lliure:
  Els camps de text lliure que, a disposició de l’Usuari, puguin aparèixer en els formularis del lloc web tenen com a única i exclusiva finalitat el demanar informació per millorar la qualitat dels serveis.
  L’Usuari no inclourà, en aquells espais que el lloc web pugui oferir com “camps de text lliure”, cap dada de caràcter personal que pugui ser qualificat dins d’aquelles dades per als que s’exigeix ​​un nivell de protecció especial, entenent com a tals dades , a títol enunciatiu i no limitador, els relatius a situació economicofinancera, perfils psicològics, ideologia, religió, creences, afiliació sindical, salut, origen racial i/o vida sexual.
 7. Camps no obligatoris:
  El Titular comunica a l’Usuari el caràcter no obligatori de la recollida d’algunes dades, excepte en els camps que s’indiqui el contrari mitjançant un (*). No obstant, la no complimentació d’aquestes dades podrà impedir prestar tots aquells serveis vinculats a aquestes dades, alliberant-lo de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d’aquests serveis.
 8. Accés i rectificació de les dades personals:
  L’Usuari es compromet a proporcionar informació certa en relació amb les seves dades personals i mantenir les dades facilitades al Titular sempre actualitzades.
  L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se el titular el dret d’excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

  Les dades facilitades per l’Usuari es presumeixen correctes, de manera que, en cas d’enviament erroni de les seves dades per part de l’Usuari, el Titular, declina qualsevol responsabilitat en cas de la incorrecta execució o no execució de l’enviament, així com l’incorrecte compliment dels tràmits administratius necessaris.
 9. Comunicació de dades personals:
  En relació a la gestió dels serveis, les dades dels Usuaris podran ser tractats per empreses que prestin al Titular diversos serveis, entre d’altres, d’enviament, missatgeria, comptabilitat, assessoria, manteniment informàtic, o qualsevol altre que per la seva condició d’Encarregada del Tractament sigui indispensable o inevitable que accedeixin o tractin. Aquest tractament no serà considerat en cap cas una cessió de dades.
  El Titular no cedirà les dades a terceres persones en cap cas.
 10. Confidencialidad:
  A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa o la que simplement versi sobre el contingut d’aquesta informació. La visualització de dades a través d’Internet, no suposarà l’accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.