Treball de camp

La tècnica al servei del coneixement

Més enllà d’una perfecta execució, el tret diferencial de TC és l’aportació de criteris i sentit en la recollida i tractament de la informació.

RIGOR, QUALITAT I CONFIDENCIALITAT​

Joventut, capacitat, experiència i noves tecnologies.

TC, Treball de Camp, amb la premissa de “La tècnica al servei del coneixement“, acompleix totes les expectatives d’experiència, capacitat i solvència, recursos i coneixements, adaptabilitat i flexibilitat, eficàcia i eficiència, sigui en l’aspecte tècnic com en l’aspecte de continguts per a la realització tant de tasques senzilles, ràpides i estandarditzades, com de processos sofisticats, complexos i ad hoc. En tots els casos les màximes de l’empresa són rigorositat, qualitat i confidencialitat.

Desplega un treball amb universitats, administracions públiques, entitats del tercer sector de prestigi reconegut, com també empreses privades, amb l’objectiu comú de conèixer millor l’entorn per poder incidir-hi.

Les principals virtuts de TC es poden resumir així: joventut, capacitat, experiència i noves tecnologies. L’equip permanent de TC està format per professionals de diversos àmbits de les ciències socials, amb una formació i experiència laboral sòlides i un sofisticat coneixement i ús de les noves tecnologies de la informació, tot impulsat per l’empenta i el dinamisme de treballar amb i per vocació.

Serveis

Estudis Quantitatius

Elaboració i disseny de qüestionaris i mostres. Realització d'entrevistes online (CAWI, mòbil, mail), personals (HAPI, CAPI) i telefòniques (CATI). Tractament de dades i explotació estadística.

Estudis qualitatius

Definició de públics objectius, dinàmiques de grups, mystery shopping, tractament de la informació, control de qualitat, definició de públics objectius prioritaris.

Sistemes d'informació

Màrqueting geogràfic i sistema d'informació geogràfica (SIG): priorització d'actuacions territorials, mapificació. Recerca d'informació: desk research, digitalització d'informació. BBDD

Call center

Centre d'atenció telefònica dotat de les últimes aplicacions i amb equips complerts de CATI per garantir un satisfactori i rigorós desenvolupament de tots els aspectes relacionats amb el treball d'enquestació.

Estudis quantitatius

Disseny
Elaboració i disseny de qüestionaris
Disseny i càlcul de mostres
Creació i planificació de camps ad hoc

Treball de camp
Entrevistes telefòniques (CATI)
Entrevistes presencials (HAPI, CAPI)
Domiciliaries
In situ
Test de sala
Origen/Destinació
Entrevistes autogestionades
Aforaments

Tractament de dades
Codificació i depuració de qüestionaris
Gravació de dades
Depuració i proves de consistència
Explotació estadística
Matrius de dades (SPSS, Excel, Access...)
Taules de resultats (Tabulacions)
Informes de resultats

Control de qualitat
Verificació del 100% dels qüestionaris
Supervisió del 20% per enquestador

Estudis qualitatius

Disseny
Argumentaris
Guió de punts
Disseny del “perfil dels participants”
Definició de públics objectiu prioritaris
Captació de participants

Treball de Camp
Dinàmiques de grup o grups de discussió
Entrevistes personals, en profunditat y semiestructurades
Històries de vida
Grups pre test i post test
Ciutadà anònim (Mystery Shopping)
Auditories de serveis d’atenció
Tècniques observatives, tècniques etnogràfiques

Tractament de la informació
Moderació de dinàmiques
Transcripcions i buidatges
Traduccions 
Informes de resultats
Control de qualitat

Suport tècnic i muntatge
Sala de reunions pròpia a Barcelona
Sala de reunions in situ
Equip tècnic mòbil
Gravació àudio i vídeo
Edició de materials multimèdia (muntatge de postproducció)

Sistemes d'informació

Sistema d'informació geogràfica (SIG) i màrqueting cartogràfic
Mapificació
Disseny cartogràfic d’actuacions
Localització geogràfica de targets
Priorització d’actuacions territorials

Recerca d'informació
Desk research
Cerca i explotació de fonts secundàries
Digitalització d’informació

Bases de dades
Conceptualització i disseny de bases de dades
Recopilació i depuració de BD
Gestió i manteniment de centres de recursos
Gestors de continguts

Telemàtica
Programació d’aplicacions informàtiques ad hoc
Motors de cerca
Entorns multimèdia

Call Center

Disseny
Per a l’execució dels estudis telefònics, TC-Treball de Camp compta amb un centre d’atenció telefònica propi dotat de les últimes aplicacions i amb equips complerts de CATI per garantir un satisfactori i rigorós desenvolupament de tots els aspectes relacionats amb el treball d’enquestació.

L’equip d’enquestadors de TC es caracteritza pel seu perfil de persona jove, amb formació universitària en la branca de les ciències socials, amb perfectes coneixement i ús del català i el castellà, amb experiència en la realització d’entrevistes telefòniques i personals i amb tots els coneixements necessaris per garantir una feina de qualitat.

Tots els col.laboradors de TC cotitzen a la Seguretat Social d'acord amb la legislació vigent.

Casos d'èxit

Infraestructura estratègica i de primera magnitud internacional, el Port de Barcelona es vol projectar cap al futur amb una filosofia de millora constant.

La valoració dels seus serveis i la percepció de la seva marca com a element de valor afegit són elements clau per a l’èxit. Per aquest motiu, periòdicament s’avalua i redefineix la relació amb els clients finals i amb el conjunt de la comunitat portuària.

Marca i reputació de Barcelona

Des de 2010, es recull l’opinió de les empreses nacionals i internacionals que han utilitzat algun dels programes d’ACCIÓ.

A partir de la seva avaluació els responsables dels programes s’han adaptat a les necessitats de les empreses, han millorat els resultats i han contribuït a augmentar l’èxit en la internacionalització, aterratge i innovació de centenars d’empreses.

Internacionalització i Innovació - ACCIÓ

Estem vivint en un entorn de continu canvi, estaran els nostres infants i joves preparats perquè els vagi bé a la vida? Els mestres, pares i mares, estem preparats per educar?

Des de fa anys, la Fundació Jaume Bofill està impulsant un Baròmetre de l’educació que, recollint l’opinió de familiars i professionals, pretén valorar la percepció sobre la qualitat de l’ensenyament a Catalunya.

Edubaròmetre. Per l’educació responc

El projecte europeu CHIEF H2020 té per objectiu analitzar el diàleg intercultural europeu i entendre millor el procés d’alfabetització cultural dels joves. 

L’estudi es realitza a nou països i recull l’opinió dels joves i del professorat mitjançant enquestes electròniques online o offline en vuit idiomes.

Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future - Universitat Pompeu Fabra

LA NOSTRA EINA: IMPROVE

Més de 20 anys d'experiència

Borsa de treball

A TC necessitem gent dinàmica, emprenedora i amb ganes de participar en projectes de recerca social i de mercats.

Si vols formar part del nostre equip d’enquestadors, envia’ns les teves dades omplint el formulari o a info@treballdecamp.com