Treball de camp

Política de privacitat

El Titular es compromet a complir amb la normativa en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal i a respectar la privadesa dels Usuaris. L’objectiu és oferir el millor servei a l’Usuari i per això cal comptar amb les vostres dades.

  1. Responsable del Tractament

GAPS POLÍTICA I SOCIETAT, S.L.

NIF: B62956784

Domicili: Passatge Bocabella 5. 08013. Barcelona

Telèfon: 93 208 25 90 

  1. Finalitats i legitimació

Atenció de consultes: Atendre les consultes de l’Usuari que es posi en contacte a través dels Formularis o eines de comunicació amb l’Usuari al Lloc Web. La base legítima del tractament és el consentiment de l’usuari, d’acord amb l’art. 6.1.a) del RGPD.

Dades de navegació: Dades recollides per les galetes pròpies o de tercers que puguin ser generades per aquest Lloc Web havent estat informat l’Usuari i acceptant-les. La base legítima del tractament és el consentiment de l’usuari, d’acord amb l’art. 6.1.a) del RGPD.

  1. Termini de conservació

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació i no se’n sol·liciti la supressió i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables. 

  1. Cessions

No es tenen previstes cessions de les dades recollides a través d’aquest Lloc Web a tercers, llevat que expressament s’indiqui, si escau, al text informatiu corresponent.

Pel que fa a la gestió dels serveis, les dades dels Usuaris podran ser tractades per empreses que prestin al Titular diversos serveis, entre d’altres, d’enviament, missatgeria, comptabilitat, assessoria, manteniment informàtic, o qualsevol altre que per la seva condició d’Encarregada del Tractament sigui indispensable o inevitable que accedeixin o tractin aquestes dades. Aquest tractament no serà considerat en cap cas una cessió de dades. 

  1. Drets dels interessats

Els Usuaris poden exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició enviant sol·licitud signada per correu postal amb assumpte “Protecció de Dades”, a l’adreça: Passatge Bocabella 5. 08013. Barcelona, ​​indicant clarament les dades de contacte i remetent còpia del seu document d’identitat o enviant sol·licitud per correu electrònic amb assumpte “Exercici de Drets”, a dpo@improve-us.com, des del mateix compte de correu electrònic que va facilitar. Els Usuaris tenen dret a retirar el consentiment prestat i tenen dret a reclamar davant de l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es).

S’informa que el Delegat de Protecció de Dades és: Grup Datcon Sur S.L.U., C/ Dr. Duarte Acosta 7, 1.24, 11500, El Port de Santa Maria, Cadis, ejerciciodrets@grupodatcon.com. 

  1. Camps de text lliure

Els camps de text lliure que, a disposició de l’Usuari, puguin aparèixer als formularis del Lloc Web tenen com a única i exclusiva finalitat demanar informació per millorar la qualitat dels Serveis.

L’Usuari no inclourà, en aquells espais que el Lloc Web pugui oferir com a “camps de text lliure”, cap dada de caràcter personal que pugui ser qualificada dins d’aquelles dades per a les quals s’exigeix ​​un nivell de protecció especial, entenent-se com a tals dades , a títol enunciatiu i no limitatiu, els relatius a situació economicofinancera, perfils psicològics, ideologia, religió, creences, afiliació sindical, salut, origen racial i/o vida sexual. 

  1. Camps no obligatoris

El Titular comunica a l’Usuari el caràcter no obligatori de la recollida d’algunes dades, llevat dels camps que s’indiqui el contrari mitjançant un (*). No obstant això, la no emplenar aquestes dades pot impedir prestar tots aquells serveis vinculats a aquestes dades, alliberant-lo de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d’aquests serveis. 

  1. Accés i rectificació de les dades personals

L’Usuari es compromet a proporcionar informació certa en relació amb les vostres dades personals, i mantenir les dades facilitades al Titular sempre actualitzades. L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i el Titular es reserva el dret d’excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en Dret. Les dades facilitades per l’Usuari es presumiran correctes, per la qual cosa, en cas d’enviament erroni de les seves dades per part de l’Usuari, el Titular, declina qualsevol responsabilitat en cas de la incorrecta execució o no execució de l’enviament, així com el compliment incorrecte dels tràmits administratius necessaris. 

  1. Confidencialitat

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té aquesta naturalesa, o la que simplement veure’s sobre el contingut d’aquesta informació. La visualització de dades a través d’Internet no suposarà l’accés directe a les mateixes, llevat del consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.